А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О Ө П Р С Т У Ү Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я

ХЭЛҮЙН АНГИЛАЛ


Балархай эгшиггүй, эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үндсэнд “н” гардаггүй үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтлан дагуулна.

Балархай эгшиггүй, эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үндсэнд “н” гардаггүй үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтлан дагуулна.

Балархай эгшиггүй, эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үндсэнд “н” гардаггүй үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтлан дагуулна.

Балархай эгшиггүй, эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үндсэнд “н” гардаггүй үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтлан дагуулна.

Балархай эгшиггүй, “н” гийгүүлэгчээр төгссөн үндсэнд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтлан дагуулна. Жич: харьяалахын тийн ялгалын –н, -ы, -ий хувилбарыг залгана.

Балархай эгшиггүй, “н” гийгүүлэгчээр төгссөн үндсэнд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтлан дагуулна. Жич: харьяалахын тийн ялгалын –н, -ы, -ий хувилбарыг залгана.

Балархай эгшиггүй, “н” гийгүүлэгчээр төгссөн үндсэнд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтлан дагуулна. Жич: харьяалахын тийн ялгалын –н, -ы, -ий хувилбарыг залгана.

Балархай эгшиггүй, “н” гийгүүлэгчээр төгссөн үндсэнд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтлан дагуулна. Жич: харьяалахын тийн ялгалын –н, -ы, -ий хувилбарыг залгана.

Балархай эгшиггүй, заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн үндсэнд “н” гардаггүй үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтлан дагуулна. Жич: өгөх оршихын -д хувилбарыг залгахад эгшиг жийрэглэнэ.

Балархай эгшиггүй, заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн үндсэнд “н” гардаггүй үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтлан дагуулна. Жич: өгөх оршихын -д хувилбарыг залгахад эгшиг жийрэглэнэ.

Балархай эгшиггүй, заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн үндсэнд “н” гардаггүй үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтлан дагуулна. Жич: өгөх оршихын -д хувилбарыг залгахад эгшиг жийрэглэнэ.

Балархай эгшиггүй, заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн үндсэнд “н” гардаггүй үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтлан дагуулна. Жич: өгөх оршихын -д хувилбарыг залгахад эгшиг жийрэглэнэ.

Балархай эгшиггүй, ж, ч, ш гийгүүлэгчээр төгссөн үндсэнд “н” гардаггүй үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтлан дагуулна. Жич: Үгийн эр, эмийг үл харгалзан харьяалах, заахын тийн ялгалд –ийн, -ийг хувилбарыг, өгөх оршихын тийн ялгалд “д” хувилбарыг залгаж “и” жийрэглэнэ.

Балархай эгшиггүй, ж, ч, ш гийгүүлэгчээр төгссөн үндсэнд “н” гардаггүй үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтлан дагуулна. Жич: Үгийн эр, эмийг үл харгалзан харьяалах, заахын тийн ялгалд –ийн, -ийг хувилбарыг, өгөх оршихын тийн ялгалд “д” хувилбарыг залгаж “и” жийрэглэнэ.

Балархай эгшиггүй, ж, ч, ш гийгүүлэгчээр төгссөн үндсэнд “н” гардаггүй үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтлан дагуулна. Жич: Үгийн эр, эмийг үл харгалзан харьяалах, заахын тийн ялгалд –ийн, -ийг хувилбарыг, өгөх оршихын тийн ялгалд “д” хувилбарыг залгаж “и” жийрэглэнэ.

Балархай эгшиггүй, ж, ч, ш гийгүүлэгчээр төгссөн үндсэнд “н” гардаггүй үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтлан дагуулна. Жич: Үгийн эр, эмийг үл харгалзан харьяалах, заахын тийн ялгалд –ийн, -ийг хувилбарыг, өгөх оршихын тийн ялгалд “д” хувилбарыг залгаж “и” жийрэглэнэ.

Балархай эгшиггүй, үгийн үндсэнд “н” гардаггүй үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: монгол бичигт хатуу дэвсгэрээр төгссөн үгс багтана.

Балархай эгшиггүй, үгийн үндсэнд “н” гардаггүй үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: монгол бичигт хатуу дэвсгэрээр төгссөн үгс багтана.

Балархай эгшиггүй, үгийн үндсэнд “н” гардаггүй үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: монгол бичигт хатуу дэвсгэрээр төгссөн үгс багтана.

Балархай эгшиггүй, үгийн үндсэнд “н” гардаггүй үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: монгол бичигт хатуу дэвсгэрээр төгссөн үгс багтана.

Балархай эгшиггүй, ялгах эгшиггүй, “г” гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: эр, эм үгийг үл харгалзан харьяалах, заахын тийн ялгалд –ийн, -ийг хувилбарыг, өгөх оршихын тийн ялгалд –т хувилбарыг залгана.

Балархай эгшиггүй, ялгах эгшиггүй, “г” гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: эр, эм үгийг үл харгалзан харьяалах, заахын тийн ялгалд –ийн, -ийг хувилбарыг, өгөх оршихын тийн ялгалд –т хувилбарыг залгана.

Балархай эгшиггүй, ялгах эгшиггүй, “г” гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: эр, эм үгийг үл харгалзан харьяалах, заахын тийн ялгалд –ийн, -ийг хувилбарыг, өгөх оршихын тийн ялгалд –т хувилбарыг залгана.

Балархай эгшиггүй, ялгах эгшиггүй, “г” гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: эр, эм үгийг үл харгалзан харьяалах, заахын тийн ялгалд –ийн, -ийг хувилбарыг, өгөх оршихын тийн ялгалд –т хувилбарыг залгана.

“я, е, ё, ю” гэсэн туслах эгшгээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: харьяалах, заахын тийн ялгалаас бусад тийн ялгалын нөхцөлийг залгахад тухайн нөхцөлийн урт эгшгийн нэгийг гээнэ.

“я, е, ё, ю” гэсэн туслах эгшгээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: харьяалах, заахын тийн ялгалаас бусад тийн ялгалын нөхцөлийг залгахад тухайн нөхцөлийн урт эгшгийн нэгийг гээнэ.

Богино “и” эгшгээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Урт эгшгээр эхэлсэн бүх нөхцөлийг залгахад тухайн нөхцөлийн урт эгшгийн нэгийг гээнэ.

Богино “и” эгшгээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Урт эгшгээр эхэлсэн бүх нөхцөлийг залгахад тухайн нөхцөлийн урт эгшгийн нэгийг гээнэ.

Богино “и” эгшгээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Урт эгшгээр эхэлсэн бүх нөхцөлийг залгахад тухайн нөхцөлийн урт эгшгийн нэгийг гээнэ.

Балархай эгшиггүй, үгийн үндсэнд -н гардаггүй үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Заах, үйлдэх, хамтрах, чиглэхийн тийн ялгалд хамаатуулах нөхцөлийг шууд залгана. Харьяалах, өгөх орших, гарахын тийн ялгалд -н гарна. Өгөх оршихын тийн ялгалд эгшиг жийрэглэнэ.

Балархай эгшиггүй, үгийн үндсэнд -н гардаггүй үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Заах, үйлдэх, хамтрах, чиглэхийн тийн ялгалд хамаатуулах нөхцөлийг шууд залгана. Харьяалах, өгөх орших, гарахын тийн ялгалд -н гарна. Өгөх оршихын тийн ялгалд эгшиг жийрэглэнэ.

Балархай эгшиггүй, үгийн үндсэнд -н гардаггүй үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Заах, үйлдэх, хамтрах, чиглэхийн тийн ялгалд хамаатуулах нөхцөлийг шууд залгана. Харьяалах, өгөх орших, гарахын тийн ялгалд -н гарна. Өгөх оршихын тийн ялгалд эгшиг жийрэглэнэ.

Балархай эгшиггүй, үгийн үндсэнд -н гардаггүй үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Заах, үйлдэх, хамтрах, чиглэхийн тийн ялгалд хамаатуулах нөхцөлийг шууд залгана. Харьяалах, өгөх орших, гарахын тийн ялгалд -н гарна. Өгөх оршихын тийн ялгалд эгшиг жийрэглэнэ.

“к” үсгээр төгссөн үгийг хэлний “г”-тэй дүйцүүлж нэрийн нөхцөлийг залгана. Жич: Үгийн үндсэнд –н гарна. Үгийн эр, эм үгийг үл харгалзан харьяалах, заахын тийн ялгалд –ийн, -ийг хувилбарыг, өгөх оршихын тийн ялгалд –т хувилбарыг залгана.

Балархай эгшиггүй, “ж,ч, ш”-ээр төгссөн, үгийн үндсэнд “н” гардаг үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтална.

Балархай эгшиггүй, “ж,ч, ш”-ээр төгссөн, үгийн үндсэнд “н” гардаг үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтална.

Балархай эгшиггүй, “ж,ч, ш”-ээр төгссөн, үгийн үндсэнд “н” гардаг үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтална.

Балархай эгшиггүй, “ж,ч, ш”-ээр төгссөн, үгийн үндсэнд “н” гардаг үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтална.

Урт эгшгээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: олон тоо, харьяалах, өгөх орших, гарахын тийн ялгалын нөхцөлийг залгахад –н гарна. Заахын тийн ялгалын –г хувилбар, үйлдэх, эзэнд хамаатуулах нөхцөлд –г жийрэглэнэ.

Урт эгшгээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: олон тоо, харьяалах, өгөх орших, гарахын тийн ялгалын нөхцөлийг залгахад –н гарна. Заахын тийн ялгалын –г хувилбар, үйлдэх, эзэнд хамаатуулах нөхцөлд –г жийрэглэнэ.

Урт эгшгээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: олон тоо, харьяалах, өгөх орших, гарахын тийн ялгалын нөхцөлийг залгахад –н гарна. Заахын тийн ялгалын –г хувилбар, үйлдэх, эзэнд хамаатуулах нөхцөлд –г жийрэглэнэ.

Урт эгшгээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: олон тоо, харьяалах, өгөх орших, гарахын тийн ялгалын нөхцөлийг залгахад –н гарна. Заахын тийн ялгалын –г хувилбар, үйлдэх, эзэнд хамаатуулах нөхцөлд –г жийрэглэнэ.

Богино “и” эгшгээр, үгийн үндсэнд –н гардаг үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: урт эгшгээр эхэлсэн нөхцөл залгахад нөхцөлийн эхний эгшгийг хасаж бичнэ.

Богино “и” эгшгээр, үгийн үндсэнд –н гардаг үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: урт эгшгээр эхэлсэн нөхцөл залгахад нөхцөлийн эхний эгшгийг хасаж бичнэ.

Балархай эгшиггүй, үгийн үндсэнд “н” гардаггүй үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: монгол бичигт хатуу дэвсгэрээр төгссөн үгс багтана. Зөвхөн өгөх оршихын тийн ялгалд “н” жийрэглэнэ.

Хос эгшгээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: I.2 ангиллаас ялгарах онцлог нь харьяалахын тийн ялгалд н, г жийрэглэх ба өгөх оршихын тийн ялгалд –д хувилбарыг авна.

Хос эгшгээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: I.2 ангиллаас ялгарах онцлог нь харьяалахын тийн ялгалд н, г жийрэглэх ба өгөх оршихын тийн ялгалд –д хувилбарыг авна.

Хос эгшгээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: I.2 ангиллаас ялгарах онцлог нь харьяалахын тийн ялгалд н, г жийрэглэх ба өгөх оршихын тийн ялгалд –д хувилбарыг авна.

Хос эгшгээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: I.2 ангиллаас ялгарах онцлог нь харьяалахын тийн ялгалд н, г жийрэглэх ба өгөх оршихын тийн ялгалд –д хувилбарыг авна.

Хамрын “–н”-ээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: харьяалах, гарах, үйлдэхийн тийн ялгалд “г” жийрэглэж, заахын тийн ялгалд “-г” хувилбарыг залгана.

Хамрын “–н”-ээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: харьяалах, гарах, үйлдэхийн тийн ялгалд “г” жийрэглэж, заахын тийн ялгалд “-г” хувилбарыг залгана.

Хамрын “–н”-ээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: харьяалах, гарах, үйлдэхийн тийн ялгалд “г” жийрэглэж, заахын тийн ялгалд “-г” хувилбарыг залгана.

Хамрын “–н”-ээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: харьяалах, гарах, үйлдэхийн тийн ялгалд “г” жийрэглэж, заахын тийн ялгалд “-г” хувилбарыг залгана.

Балархай эгшигтэй, эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үндсэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална.

Балархай эгшигтэй, эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үндсэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална.

Балархай эгшигтэй, эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үндсэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална.

Балархай эгшигтэй, эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үндсэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална.

Ялгах эгшгээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Урт эгшгээр эхэлсэн залгавар залгахад ялгах эгшгийг хасна.

Ялгах эгшгээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Урт эгшгээр эхэлсэн залгавар залгахад ялгах эгшгийг хасна.

Ялгах эгшгээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Урт эгшгээр эхэлсэн залгавар залгахад ялгах эгшгийг хасна.

Ялгах эгшгээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Урт эгшгээр эхэлсэн залгавар залгахад ялгах эгшгийг хасна.

Балархай эгшигтэй, заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална.

Балархай эгшигтэй, заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална.

Балархай эгшигтэй, заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална.

Балархай эгшигтэй, заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална.

Балархай эгшигтэй, “-н” гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Харьяалахын тийн ялгалд –ы, -ий, заахын тийн ялгалд –ыг, -ийг хувилбарыг тус тус дагуулна.

Балархай эгшигтэй, “-н” гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Харьяалахын тийн ялгалд –ы, -ий, заахын тийн ялгалд –ыг, -ийг хувилбарыг тус тус дагуулна.

Балархай эгшигтэй, “-н” гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Харьяалахын тийн ялгалд –ы, -ий, заахын тийн ялгалд –ыг, -ийг хувилбарыг тус тус дагуулна.

Балархай эгшигтэй, “-н” гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Харьяалахын тийн ялгалд –ы, -ий, заахын тийн ялгалд –ыг, -ийг хувилбарыг тус тус дагуулна.

Балархай эгшигтэй, үгийн үндсэнд “-н” гардаггүй үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Монгол бичигт хатуу дэвсгэрээр төгссөн үгс багтана.

Балархай эгшигтэй, үгийн үндсэнд “-н” гардаггүй үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Монгол бичигт хатуу дэвсгэрээр төгссөн үгс багтана.

Балархай эгшигтэй, үгийн үндсэнд “-н” гардаггүй үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Монгол бичигт хатуу дэвсгэрээр төгссөн үгс багтана.

Балархай эгшигтэй, үгийн үндсэнд “-н” гардаггүй үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Монгол бичигт хатуу дэвсгэрээр төгссөн үгс багтана.

Балархай эгшигтэй, “-г” гийгүүлэгчээр төгссөн ялгах эгшиггүй үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: эр, эм үг болохыг үл харгалзан харьяалах, заахын тийн ялгалд –ийн, -ийг гэсэн хувилбарыг залгаж, өгөх оршихын тийн ялгалд –т хувилбарыг дагуулна.

Балархай эгшигтэй, “-г” гийгүүлэгчээр төгссөн ялгах эгшиггүй үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: эр, эм үг болохыг үл харгалзан харьяалах, заахын тийн ялгалд –ийн, -ийг гэсэн хувилбарыг залгаж, өгөх оршихын тийн ялгалд –т хувилбарыг дагуулна.

Зөөлөрсөн эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг дагуулахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Урт эгшгээр эхэлсэн нөхцөл залгахад “ь” нь “и” болж, урт эгшгийн нэгийг хасна. Үгийн эр, эмийг үл харгалзан харьяалах, заахын тийн ялгалд –ийн, -ийг хувилбарыг дагуулна.

Зөөлөрсөн эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг дагуулахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Урт эгшгээр эхэлсэн нөхцөл залгахад “ь” нь “и” болж, урт эгшгийн нэгийг хасна. Үгийн эр, эмийг үл харгалзан харьяалах, заахын тийн ялгалд –ийн, -ийг хувилбарыг дагуулна.

Зөөлөрсөн заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг дагуулахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Урт эгшгээр эхэлсэн нөхцөл залгахад “ь” нь “и” болж, урт эгшгийн нэгийг хасна. Үгийн эр, эмийг үл харгалзан харьяалах, заахын тийн ялгалд –ийн, -ийг хувилбарыг дагуулна.

Зөөлөрсөн заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг дагуулахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Урт эгшгээр эхэлсэн нөхцөл залгахад “ь” нь “и” болж, урт эгшгийн нэгийг хасна. Үгийн эр, эмийг үл харгалзан харьяалах, заахын тийн ялгалд –ийн, -ийг хувилбарыг дагуулна.

“и”-ээс бусад богино эгшгээр төгссөн үгийн үндсэнд “н” гарч ирдэг үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална.

“и”-ээс бусад богино эгшгээр төгссөн үгийн үндсэнд “н” гарч ирдэг үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална.

“и”-ээс бусад богино эгшгээр төгссөн үгийн үндсэнд “н” гарч ирдэг үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална.

“и”-ээс бусад богино эгшгээр төгссөн үгийн үндсэнд “н” гарч ирдэг үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална.

Балархай эгшигтэй, заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн, үгийн үндсэнд “н” гардаг үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална.

Балархай эгшигтэй, заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн, үгийн үндсэнд “н” гардаг үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална.

Балархай эгшигтэй, заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн, үгийн үндсэнд “н” гардаг үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална.

Балархай эгшигтэй, заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн, үгийн үндсэнд “н” гардаг үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална.

Балархай эгшигтэй, үгийн үндсэнд “н” гардаг, “ж,ч,ш”-ээр төгссөн үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич:

Балархай эгшигтэй, үгийн үндсэнд “н” гардаг, “ж,ч,ш”-ээр төгссөн үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич:

Балархай эгшигтэй, үгийн үндсэнд “н” гардаг, “ж,ч,ш”-ээр төгссөн үгсэд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич:

Зөөлөрсөн эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгсэд нэрийн нөхцөл залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Үгийн үндсэнд “н” гарна. Урт эгшгээр эхэлсэн нөхцөл залгахад “ь” нь “и” болж, урт эгшгийн нэгийг хасна.

Зөөлөрсөн эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгсэд нэрийн нөхцөл залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Үгийн үндсэнд “н” гарна. Урт эгшгээр эхэлсэн нөхцөл залгахад “ь” нь “и” болж, урт эгшгийн нэгийг хасна.

Зөөлөрсөн заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн үгсэд нэрийн нөхцөл залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Үгийн үндсэнд “н” гарна. Урт эгшгээр эхэлсэн нөхцөл залгахад “ь” нь “и” болж, урт эгшгийн нэгийг хасна.

Зөөлөрсөн заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн үгсэд нэрийн нөхцөл залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Үгийн үндсэнд “н” гарна. Урт эгшгээр эхэлсэн нөхцөл залгахад “ь” нь “и” болж, урт эгшгийн нэгийг хасна.

Урт эгшгээр төгссөн үгэнд нэр үгийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Харьяалах, гарах, үйлдэх, эзэнд хамаатуулах нөхцөл залгахад “г” жийрэглэнэ. Өгөх оршихын тийн ялгалыг шууд залгана.

Урт эгшгээр төгссөн үгэнд нэр үгийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Харьяалах, гарах, үйлдэх, эзэнд хамаатуулах нөхцөл залгахад “г” жийрэглэнэ. Өгөх оршихын тийн ялгалыг шууд залгана.

Урт эгшгээр төгссөн үгэнд нэр үгийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Харьяалах, гарах, үйлдэх, эзэнд хамаатуулах нөхцөл залгахад “г” жийрэглэнэ. Өгөх оршихын тийн ялгалыг шууд залгана.

Урт эгшгээр төгссөн үгэнд нэр үгийн нөхцөлийг залгахдаа эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Харьяалах, гарах, үйлдэх, эзэнд хамаатуулах нөхцөл залгахад “г” жийрэглэнэ. Өгөх оршихын тийн ялгалыг шууд залгана.

Балархай эгшигтэй, ж, ч, ш-ээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Үгийн эр, эмийг үл харгалзан харьяалах, заахын тийн ялгалд –ийн, -ийг хувилбарыг, өгөх оршихын тийн ялгалд “д” хувилбарыг залгаж “и” жийрэглэнэ.

Балархай эгшигтэй, ж, ч, ш-ээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Үгийн эр, эмийг үл харгалзан харьяалах, заахын тийн ялгалд –ийн, -ийг хувилбарыг, өгөх оршихын тийн ялгалд “д” хувилбарыг залгаж “и” жийрэглэнэ.

Балархай эгшигтэй, ж, ч, ш-ээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Үгийн эр, эмийг үл харгалзан харьяалах, заахын тийн ялгалд –ийн, -ийг хувилбарыг, өгөх оршихын тийн ялгалд “д” хувилбарыг залгаж “и” жийрэглэнэ.

Балархай эгшигтэй, ж, ч, ш-ээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Үгийн эр, эмийг үл харгалзан харьяалах, заахын тийн ялгалд –ийн, -ийг хувилбарыг, өгөх оршихын тийн ялгалд “д” хувилбарыг залгаж “и” жийрэглэнэ.

Балархай эшиггүй, ж, ч, ш-ээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Үгийн эр, эмийг үл харгалзан харьяалах, заахын тийн ялгалд –ийн, -ийг хувилбарыг, өгөх оршихын тийн ялгалд “д” хувилбарыг залгаж “и” жийрэглэнэ.

Балархай эшиггүй, ж, ч, ш-ээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Үгийн эр, эмийг үл харгалзан харьяалах, заахын тийн ялгалд –ийн, -ийг хувилбарыг, өгөх оршихын тийн ялгалд “д” хувилбарыг залгаж “и” жийрэглэнэ.

Балархай эшиггүй, ж, ч, ш-ээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Үгийн эр, эмийг үл харгалзан харьяалах, заахын тийн ялгалд –ийн, -ийг хувилбарыг, өгөх оршихын тийн ялгалд “д” хувилбарыг залгаж “и” жийрэглэнэ.

Балархай эшиггүй, ж, ч, ш-ээр төгссөн үгэнд нэрийн нөхцөлийг залгахад эгшиг зохицох ёсыг баримтална. Жич: Үгийн эр, эмийг үл харгалзан харьяалах, заахын тийн ялгалд –ийн, -ийг хувилбарыг, өгөх оршихын тийн ялгалд “д” хувилбарыг залгаж “и” жийрэглэнэ.

Урт эгшгээр төгссөн үгэнд урт эгшгээр эхэлсэн үйлийн нөхцөл залгахад “г” жийрэглэнэ.

Урт эгшгээр төгссөн үгэнд урт эгшгээр эхэлсэн үйлийн нөхцөл залгахад “г” жийрэглэнэ.

Урт эгшгээр төгссөн үгэнд урт эгшгээр эхэлсэн үйлийн нөхцөл залгахад “г” жийрэглэнэ.

Урт эгшгээр төгссөн үгэнд урт эгшгээр эхэлсэн үйлийн нөхцөл залгахад “г” жийрэглэнэ.

Богино “и” болон “я, е, ё” гэсэн туслах эгшгээр төгссөн үгэнд урт эгшгээр эхэлсэн залгавар залгахад урт эгшгийн нэгийг хасна.

Богино “и” болон “я, е, ё” гэсэн туслах эгшгээр төгссөн үгэнд урт эгшгээр эхэлсэн залгавар залгахад урт эгшгийн нэгийг хасна.

Богино “и” болон “я, е, ё” гэсэн туслах эгшгээр төгссөн үгэнд урт эгшгээр эхэлсэн залгавар залгахад урт эгшгийн нэгийг хасна.

“м,н,л,в”-ээс бусад буюу “р,г” гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд дан гийгүүлэгчээс бүтсэн болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад эгшиг жийрэглэнэ.

“м,н,л,в”-ээс бусад буюу “р,г” гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд дан гийгүүлэгчээс бүтсэн болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад эгшиг жийрэглэнэ.

“м,н,л,в”-ээс бусад буюу “р,г” гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд дан гийгүүлэгчээс бүтсэн болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад эгшиг жийрэглэнэ.

“м,н,л,в”-ээс бусад буюу “р,г” гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд дан гийгүүлэгчээс бүтсэн болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад эгшиг жийрэглэнэ.

“м,л,в” эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд –бал, дан гийгүүлэгчээс бүтсэн болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад эгшиг жийрэглэнэ. Жич: -бал<sup>4</sup>, -баас<sup>4</sup> хувилбарыг авна.

“м,л,в” эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд –бал, дан гийгүүлэгчээс бүтсэн болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад эгшиг жийрэглэнэ. Жич: -бал<sup>4</sup>, -баас<sup>4</sup> хувилбарыг авна.

“м,л,в” эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд –бал, дан гийгүүлэгчээс бүтсэн болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад эгшиг жийрэглэнэ. Жич: -бал<sup>4</sup>, -баас<sup>4</sup> хувилбарыг авна.

“м,л,в” эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд –бал, дан гийгүүлэгчээс бүтсэн болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад эгшиг жийрэглэнэ. Жич: -бал<sup>4</sup>, -баас<sup>4</sup> хувилбарыг авна.

Эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд дан гийгүүлэгчээс бүтсэн болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад эгшиг жийрэглэнэ. Жич: монгол бичгийн хатуу дэвсгэр гийгүүлэгчтэй дүйх учраас –ч, -чээ хувилбарыг авна.

Эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд дан гийгүүлэгчээс бүтсэн болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад эгшиг жийрэглэнэ. Жич: монгол бичгийн хатуу дэвсгэр гийгүүлэгчтэй дүйх учраас –ч, -чээ хувилбарыг авна.

Эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд дан гийгүүлэгчээс бүтсэн болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад эгшиг жийрэглэнэ. Жич: монгол бичгийн хатуу дэвсгэр гийгүүлэгчтэй дүйх учраас –ч, -чээ хувилбарыг авна.

Эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд дан гийгүүлэгчээс бүтсэн болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад эгшиг жийрэглэнэ. Жич: монгол бичгийн хатуу дэвсгэр гийгүүлэгчтэй дүйх учраас –ч, -чээ хувилбарыг авна.

“Эгшиг+заримдаг гийгүүлэгч”-ээр төгссөн үгсэд дан гийгүүлэгчээс болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад эгшиг жийрэглэнэ.

“Эгшиг+заримдаг гийгүүлэгч”-ээр төгссөн үгсэд дан гийгүүлэгчээс болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад эгшиг жийрэглэнэ.

“Эгшиг+заримдаг гийгүүлэгч”-ээр төгссөн үгсэд дан гийгүүлэгчээс болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад эгшиг жийрэглэнэ.

“Эгшиг+заримдаг гийгүүлэгч”-ээр төгссөн үгсэд дан гийгүүлэгчээс болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад эгшиг жийрэглэнэ.

“Эгшигт гийгүүлэгч+заримдаг гийгүүлэгч”-ээр төгссөн үгсэд дан гийгүүлэгчээс болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад эгшиг жийрэглэнэ.

“Эгшигт гийгүүлэгч+заримдаг гийгүүлэгч”-ээр төгссөн үгсэд дан гийгүүлэгчээс болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад эгшиг жийрэглэнэ.

“Эгшигт гийгүүлэгч+заримдаг гийгүүлэгч”-ээр төгссөн үгсэд дан гийгүүлэгчээс болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад эгшиг жийрэглэнэ.

“Эгшигт гийгүүлэгч+заримдаг гийгүүлэгч”-ээр төгссөн үгсэд дан гийгүүлэгчээс болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад эгшиг жийрэглэнэ.

“Эгшиг+заримдаг гийгүүлэгч”-ээр төгссөн үгсэд дан гийгүүлэгчээс болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад и эгшиг жийрэглэнэ.

“Эгшиг+заримдаг гийгүүлэгч”-ээр төгссөн үгсэд дан гийгүүлэгчээс болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад и эгшиг жийрэглэнэ.

“Эгшиг+заримдаг гийгүүлэгч”-ээр төгссөн үгсэд дан гийгүүлэгчээс болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад и эгшиг жийрэглэнэ.

“Эгшиг+заримдаг гийгүүлэгч”-ээр төгссөн үгсэд дан гийгүүлэгчээс болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад и эгшиг жийрэглэнэ.

“Гийгүүлэгч+ж,ч,ш” гийгүүлэгчээр төгссөн үгсэд дан гийгүүлэгчээс болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад и эгшиг жийрэглэнэ.

“Гийгүүлэгч+ж,ч,ш” гийгүүлэгчээр төгссөн үгсэд дан гийгүүлэгчээс болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад и эгшиг жийрэглэнэ.

“Гийгүүлэгч+ж,ч,ш” гийгүүлэгчээр төгссөн үгсэд дан гийгүүлэгчээс болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад и эгшиг жийрэглэнэ.

“Гийгүүлэгч+ж,ч,ш” гийгүүлэгчээр төгссөн үгсэд дан гийгүүлэгчээс болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөл залгахад и эгшиг жийрэглэнэ.

“и”-ээс бусад богино эгшгээр төгссөн үгс багтана. Дан гийгүүлэгчээс болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөлийг шууд залгана. Жич: Урт эгшгээр эхэлсэн нөхцөл залгахад уг нөхцөлийн нэг эгшгийг гээж бичнэ.

“и”-ээс бусад богино эгшгээр төгссөн үгс багтана. Дан гийгүүлэгчээс болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөлийг шууд залгана. Жич: Урт эгшгээр эхэлсэн нөхцөл залгахад уг нөхцөлийн нэг эгшгийг гээж бичнэ.

“и”-ээс бусад богино эгшгээр төгссөн үгс багтана. Дан гийгүүлэгчээс болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөлийг шууд залгана. Жич: Урт эгшгээр эхэлсэн нөхцөл залгахад уг нөхцөлийн нэг эгшгийг гээж бичнэ.

“и”-ээс бусад богино эгшгээр төгссөн үгс багтана. Дан гийгүүлэгчээс болон давхар гийгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөлийг шууд залгана. Жич: Урт эгшгээр эхэлсэн нөхцөл залгахад уг нөхцөлийн нэг эгшгийг гээж бичнэ.

Балархай эгшигтэй, эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгс багтана. Жич: эгшигт гийгүүлэгч нь монгол бичгийн зөөлөн дэвсгэр гийгүүлэгчтэй дүйнэ.

Балархай эгшигтэй, эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгс багтана. Жич: эгшигт гийгүүлэгч нь монгол бичгийн зөөлөн дэвсгэр гийгүүлэгчтэй дүйнэ.

Балархай эгшигтэй, эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгс багтана. Жич: эгшигт гийгүүлэгч нь монгол бичгийн зөөлөн дэвсгэр гийгүүлэгчтэй дүйнэ.

Балархай эгшигтэй, эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгс багтана. Жич: эгшигт гийгүүлэгч нь монгол бичгийн зөөлөн дэвсгэр гийгүүлэгчтэй дүйнэ.

Балархай эгшигтэй, эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгс багтана. Жич: Эгшигт гийгүүлэгч нь монгол бичгийн хатуу дэвсгэр гийгүүлэгчтэй дүйнэ.

Балархай эгшигтэй, эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгс багтана. Жич: Эгшигт гийгүүлэгч нь монгол бичгийн хатуу дэвсгэр гийгүүлэгчтэй дүйнэ.

Балархай эгшигтэй, эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгс багтана. Жич: Эгшигт гийгүүлэгч нь монгол бичгийн хатуу дэвсгэр гийгүүлэгчтэй дүйнэ.

Балархай эгшигтэй, эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгс багтана. Жич: Эгшигт гийгүүлэгч нь монгол бичгийн хатуу дэвсгэр гийгүүлэгчтэй дүйнэ.

Зөөлөрсөн эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд эгшигт гийгүүлэгчээр эхэлсэн залгавар залгахад “ь” нь “и” болно. Урт эгшгээр эхэлсэн залгавар залгахад “ь” нь “и” болж урт эгшгийн нэгийг гээнэ.

Зөөлөрсөн эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд эгшигт гийгүүлэгчээр эхэлсэн залгавар залгахад “ь” нь “и” болно. Урт эгшгээр эхэлсэн залгавар залгахад “ь” нь “и” болж урт эгшгийн нэгийг гээнэ.

Зөөлөрсөн эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд эгшигт гийгүүлэгчээр эхэлсэн залгавар залгахад “ь” нь “и” болно. Урт эгшгээр эхэлсэн залгавар залгахад “ь” нь “и” болж урт эгшгийн нэгийг гээнэ.

Зөөлөрсөн эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд эгшигт гийгүүлэгчээр эхэлсэн залгавар залгахад “ь” нь “и” болно. Урт эгшгээр эхэлсэн залгавар залгахад “ь” нь “и” болж урт эгшгийн нэгийг гээнэ.

Балархай эгшигтэй, заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн үгс багтана.

Балархай эгшигтэй, заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн үгс багтана.

Балархай эгшигтэй, заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн үгс багтана.

Балархай эгшигтэй, заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн үгс багтана.

Балархай эгшигтэй, “ж, ч, ш”-ээр төгссөн үгс багтана.

Балархай эгшигтэй, “ж, ч, ш”-ээр төгссөн үгс багтана.

Балархай эгшигтэй, “ж, ч, ш”-ээр төгссөн үгс багтана.

Балархай эгшигтэй, “ж, ч, ш”-ээр төгссөн үгс багтана.

Гар утасны программ

Та гар утсандаа ‘Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн журамласан толь’ программыг
суулгаж интернэтгүй орчинд ашиглаарай.